Meløy Nordre Frikirke

Meløy Nordre Frikrike

Meløy Nordre Frikirke har for tiden vel 150 medlemmer, - ca. 1/3 av dem med stemmerett. Aldersspennet er for tiden fra barneskolealder til 80 +.


Medlemmer legges til menigheten gjennom dåp, eller gjennom overføring som døpt fra andre kirkesamfunn. Menigheten døper normalt barn som vokser opp i familier som ønsker å tro på Jesus Kristus, og som læres opp til selvstendig tro.

Fra konfirmasjonsalder kan medlemmer som ønsker å leve som aktive kristne gis stemmerett i menighetsmøtet, og slik være med å ta ansvar for menighetens aktiviteter og arbeid.

Menighetsmøtet velger og kaller eldste og forstander (pastor) som ledere i menigheten. En eldste eller forstander ordineres ved håndspåleggelse og bønn, og har ansvar for forkynnelse, gudstjenestefeiring og forvaltning av dåp og nattverd. Meløy Nordre Frikirke har pt. 3 eldste. Tjenesten er normalt varig til vanlig aldersgrense, 67 år.
Forstander/ pastor er normalt en ansatt og lønnet menighetsarbeider, men menigheten har de siste årene ikke hatt lønnet forstander. For tiden har vi en ansatt menighetsarbeider med vekt på barne- og ungdomsarbeid.
Menigheten velger også diakoner, som er menighetstjenere medansvar for ulike oppgaver: omsorg, forvaltning, praktisk tjeneste, mv. Diakoner velges for 2 år om gangen

For øvrig organiserer menigheten sin aktivitet med mange deltakere, både i gudstjenester og andre arrangement, sang og musikk, barne- og ungdomsarbeid, mv., og legger vekt på å engasjere medlemmene i ulike oppgaver ut fra interesse og forutsetninger.

Økonomisk drives menigheten for største del av medlemmenes bidrag gjennom faste gaver og kollekter. Som registrert trossamfunn har vi noen offentlige økonomiske rettigheter (kommunalt/ statlig tilskudd), men dette utgjør en mindre del av driftsinntektene. Menighetsmøtet behandler budsjett og godkjenner regnskap.


Mer informasjon om Frikirken kan finnes her: http://www.frikirken.no/om-frikirken