Ledelse

Frikirkens menigheter er i hovedsak organisert på lik måte. Et kirkemøte ('synode') med representanter fra alle menigheter bestemmer de overordnede rammene for drift av menighetene, organisering, kall av arbeidere, og velger kirkesamfunnets øverste ledelse. Den enkelte menighets medlemmer deltar på samme måte i menighetsmøte og velger sitt eget lederskap, og legger opp lokalmenighetens liv og aktivitet ut fra lokale forhold.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har en såkalt 'presbyterial/ synodal' kirkeordning. Synoden er kirkens øverste organ, og bestemmer de overordnede forhold som gjelder hele kirkesamfunnet. Et presbyterium er et geografisk område som har et felles styre som utøver tilsyn med menighetene, og har en fast tilsynsmann.
Den enkelte menighet er selvstyrt innenfor det felles rammeverket, og menighetens medlemmer deltar i valg av ledere, spørsmål om aktiviteter og drift, økonomi, osv. En ansatt forstander (pastor) vil som regel ha et særskilt lederansvar for menighetens virke innad og utad.

I Meløy Nordre Frikirke ledes arbeidet av et 'eldsteråd' og et 'diakonråd'. I tillegg kan medlemmer ha ulike tjenestefunksjoner i menigheten. Vi har for tiden ikke pastor ansatt, og én av eldste har derfor rolle som forstander.

En eldste velges blant menighetens medlemmer, og kalles til det som benevnes som 'ordets og bønnens tjeneste', og som på en særlig måte omfatter menighetens åndelige liv. En eldste ordineres til tjeneste, og funksjonen er vanligvis varig.
En diakon velges av menigheten for 3 år om gangen, og innsettes til en særlig tjenestefunksjon, - f.eks. omsorgstjeneste, praktisk tjeneste i gudstjenesten, og forvalteroppgaver.

Menighetens lederskap er for tiden slik:

Eldsteråd:

Ledelse

Dag-Helge Knudsen, eldste og ansvarlig forstander

 

 

 

Ledelse

Torleif Rommetveit, eldste og leder av eldsterådet

 

 

 

 

Ledelse

Ole Arvid Solheim, eldste og kasserer

 

 

 

 

 

Diakonat:

Ledelse

Sissel Simsø, diakon

 

 

 

Ledelse

Jonny Simsø, diakon

 

 

Powered by Cornerstone